تبلیغات


زنانگی

سوالی ک جواب ندادم ولی میدم

همش یه حسی نکنه اینکار نکنه این حرف نکنه این نکنه اون ....

من چه زنی ام اخه شاید بلد نیستم از اینا ک ملت میگن زنانگی ها

بلد نیستم زنانگی کنم کاش منم بلد بودم مث خیلی ها دیگه.

همش بدو ام

هیچ کس منو نمیخواد


خدا میداند

گاهی دلم میخواهد

دست خودم را بگیرم

فقط بروم

یک جای دور

خیلی دور

دورتر از دورها


مثل هواپیمایی ک سقوط میکنه تو یه جزیره پنهان مثل لاست. هواپیمایی ک تنها سرنشینش من باشم


خوابم میاد

________________

بعدا نوشت: خوابم نمیبرد . 2 بامداد


بعدا نوشت: خوابم نمیبرد 4 بامدادمنبع این نوشته : منبع